Privacyreglement | Wet AVG

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelaar, een behandeldossier aanleg en bijhoud. Dit is ook een wettelijke verplichting opgelegd door de WGBO. Uw behandeldossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de door mij (therapeut) uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, te hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts of Fysiotherapeut.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • Bij een datalek een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en u op de hoogte stellen dat uw gegevens zijn gelekt

Als uw behandelaar heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw cliëntendossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor het cliënten administratieprogramma via Podonet om uw zorgverzekeraar te verifiëren en het totaal bedrag in euro’s en dagvergoeding ‘Alternatieve Geneeswijze’ na te kijken. En om zo een rechtstreekse declaratie van een behandeling door te sturen naar uw zorgverzekering
 • Een klein deel van de gegevens uit uw NAW gegevens wordt gebruikt voor het financiële administratieprogramma  Moneybird, zodat ik een factuur kan opstellen en kan versturen.
 • Als u contact zoekt via de website, wordt er om uw mailadres en telefoonnummer gevraagd. Dit is bedoelt om contact met u op te nemen en uw vraag te beantwoorden. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar, tot oneindig bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt via Moneybird staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘Neuromusculaire behandeling, sport-, ontspanningsmassage of coaching
 • De kosten van het consult in euro’s vrijgesteld van btw

Gebruik Podonet cliëntenadministratie

Voor het noteren van de medische gegevens maken wij gebruik van het programma Podonet. Deze voldoet aan alle gestelde wettelijke eisen van de Zorgverzekeraars en de Nederlandse wetgeving. Er is ook een verwerkingsovereenkomst aanwezig tussen de Podonet en Neuromusculaire Praktijk Oomen.
Via Podonet hebben wij de mogelijkheid om uw facturen bij de meeste zorgverzekeraars rechtstreeks te declareren. Daarvoor is het nodig om uw BSN nummer in Podonet op te slaan. Zonder uw BSN nummer accepteert VeCoZo de declaratie niet. Uw BSN wordt alleen daarvoor en om die reden opgeslagen en gebruikt.