Privacyverklaring | Wet AVG

Privacybeleid Neuromusculaire Praktijk Oomen
Neuromusculaire Praktijk Oomen neemt jouw privacy zeer serieus en zal op een veilige manier je persoonsgegevens verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring wordt het door ons gevoerde beleid met betrekking tot privacy beschreven. Neuromusculaire Praktijk Oomen raad je aan dit document zorgvuldig door te lezen. Heb je vragen of verbeteringen over het Privacybeleid van Neuromusculaire Praktijk Oomen? Stuur dan een mail naar pratkijk@triggerpointwaalre.nl

Verwerken van persoonsgegevens
Neuromusculaire Praktijk Oomen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten. Omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Jouw bijzondere persoonsgegevens worden opgeslagen in het cliëntenadministratieprogramma Podonet (zie kader Podonet). Jouw persoonsgegevens voor facturatie worden opgeslagen in het boekhoudprogramma MoneyMonk.

Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Mailadres
 • Huisarts
 • Verwijzer andere behandelaar
 • BSN (zie kader Podonet)
 • Naam Zorgverzekeraar, type polis en nummer (zie kader Podonet)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend Neuromusculaire Therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de wet WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de door mij uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Voor welke doeleinden worden je persoonsgegevens verwerkt?
Neuromusculaire Praktijk Oomen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het bijhouden van jouw cliëntendossier
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om een consult uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen of annuleren van onze consulten

Neuromusculaire Praktijk Oomen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Beveiliging
Neuromusculaire Praktijk Oomen vindt jouw Privacy heel belangrijk en doet zijn best om dit te beschermen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • Zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens
 • Diverse beveiligingen (2FA en 3FA) geïnstalleerd zijn
 • Diverse wachtwoorden gebruik en deze meerdere keren per jaar verander
 • Een virusscanner geactiveerd is
 • Bij een mogelijke inbreuk jou op de hoogte zal stellen van de situatie

Als Neuromusculaire Therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via pratkijk@triggerpointwaalre.nl

Gebruik door derden
Neuromusculaire Praktijk Oomen verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Neuromusculaire Praktijk Oomen zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken, Podonet en MoneyMonk, in onze opdracht, sluiten wij een Vewerkersovereenkomst. Om te zorgen voor een gelijk niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Neuromusculaire Praktijk Oomen blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen van de persoonsgegevens.

De persoonsgegevens gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar, informatie voor letselschade advocaten. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming
 • voor het gebruik voor waarneming: tijdens mijn afwezigheid, tijdens langdurige ziekte. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming
  De vervanger van Neuromusculaire Praktijk Oomen is, Harrie Hurks van Hurks Body Prevention
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (ook alleen met jouw toestemming).
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen

Als Neuromusculaire Praktijk Oomen vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Bewaartermijn
Neuromusculaire Praktijk Oomen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Cookies
Neuromusculaire Praktijk Oomen gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De cookies die Neuromusculaire Praktijk Oomen gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Met de analytische cookies krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website. Op deze manier kunnen wij onze website optimaliseren.

Jouw rechten
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Neuromusculaire Praktijk Oomen. Dit kan echter gevolgen hebben voor mijn dienstverlening aan je. Je hebt recht op dataoverdraagbaarheid: je kunt een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar praktijk@triggerpointwaalre

Neuromusculaire Praktijk Oomen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Persoonsgegevens op jouw factuur
Facturen worden verstuurd via het boekhoudprogramma MoneyMonk. Op de factuur staan persoonsgegevens die nodig zijn voor het declareren van de consulten bij jouw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraars hebben eisen welke persoonsgegevens op de factuur moeten staan. Dit zijn:

 • Voor- en achternaam,
 • Adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • De datum van het consult
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld: Neuromusculaire behandeling, Sportmassage of Manuele Lymfedrainage
 • De prestatiecode
 • De kosten van het consult in euro’s vrijgesteld van btw

Gebruik Podonet cliëntenadministratie
Voor het verwerken van jouw medische gegevens maken wij gebruik van het cliëntenadministratie programma Podonet. Deze voldoet aan alle gestelde wettelijke eisen van de Zorgverzekeraars, Nederlandse wetgeving en de AVG. Podonet voldoet aan ISO27001 en aan de NEN 7510 eisen. Podonet is beveiligd met een 3FA beveiliging.

Rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraars
Via Podonet heeft Neuromusculaire Praktijk Oomen de mogelijkheid om de factuur bij diverse zorgverzekeraars rechtstreeks digitaal te declareren Om het verzekeringsrecht en vergoeding van uw polis na te kijken. Daarvoor is het nodig om uw BSN nummer in Podonet op te slaan. Zonder uw BSN nummer accepteert VeCoZo (Veilig Communiceren Zorgverzekeraars) de declaratie niet. Via VeCoZo wordt de declaratie naar jouw zorgverzekeraar gestuurd. Jouw BSN wordt enkel en alleen om deze redenen verwerkt.

Om rechtstreeks te declareren of controle op verzekeringsrecht slaat Podonet de volgende gegevens op:
– Voor- en achternaam
– Adres en woonplaats
– Geboortedatum
– BSN nummer
– Naam Verzekeraar
– Type verzekering; basis en of aanvullend
– Polisnummer

Als je niet wilt dat wij jouw BSN verwerken mag je dit altijd aangeven.